Základní povinnosti dlužníka

Obsah stránky se aktualizuje. Děkujeme za Vaši trpělivost.

Dlužník má v průběhu schváleného oddlužení celou řadu povinností, mezi nejzásadnější však bezpochyby patří snaha o vynakládání maximálního možného úsilí k získání příjmů, být řádně pracovně zařazen, oznamovat všechny významné změny a také nevytvářet nové dluhy po splatnosti. Povinnosti dlužníka v oddlužení upravuje zejména ust. § 412 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen „IZ“), dlužník tak po dobu trvání schválného oddlužení musí:

  • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat (ust. § 412 odst. 1 písm. a) IZ);

  • hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře (ust. § 412 odst. 1 písm. b) IZ);

  • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání (ust. 412 odst. 1 písm. c) IZ);

  • vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání (ust. § 412 odst. 1 písm. d) IZ);

  • nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení (ust. § 412 odst. 1 písm. e) IZ);

  • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody (ust. § 412 odst. 1 písm. f) IZ);

  • nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (ust. § 412 odst. 1 písm. g) IZ);

  • vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů (ust. § 4¨12 odst. 1 písm. h) IZ);