Splátkový kalendář

Po vydání usnesení soudu, ve kterém schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, jste povinni poukázat část Vašeho příjmu na oddlužení.

V usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je přikázáno plátci mzdy provádět srážky a zasílat je  k rukám  ins. správce. Stejně tak je přikázáno plátci peněžitého důchodu či jiného příspěvku pravidelně zasílat na účet majetkové podstaty dohodnuté plnění.  Insolvenční správce vyplatí z uveden srážky svoji odměnu, výživné na děti (pokud je stanoveno) a rozdělí zbylou část dle procentuelního uspokojení mezi nezajištěné věřitele.

Výpočet měsíční srážky

Výše měsíční srážky se vypočítá snadno dle kalkulátoru na webu www.justice.cz.

Například pokud je Vaše čistá mzda 13.000,- Kč měsíčně, máte manželku a dvě děti (počet vyživovaných osob má vliv na základní minimum, které Vám má po odečtení srážky zůstat), pak bude měsíční splátka ve výši 1.529,- Kč.
Celková splátka za 5 let musí přesahovat alespoň 30% součtu Vašich pohledávek.

Pokud je to méně, pak můžete svůj čistý příjem doplnit příjmem dle smlouvy o důchodu či jiným příjmem.
Pokud však 60 měsíčních splátek nepokryje aspoň 30% Vašich pohledávek, může soud rozhodnout o zpeněžení Vašeho majetku, anebo rozhodnout o konkursu. Průběh Vašeho oddlužení je možné sledovat na adrese isir.justice.cz, kde insolvenční správce podává pravidelné zprávy o průběhu Vašeho oddlužení.

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen:

  • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat
  • hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře
  • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání
  • vždy k 15.3. a k 15.9.kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců
  • nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení
  • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody
  • nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit