Přezkumné jednání a schůze věřitelů

Obsah stránky se aktualizuje. Děkujeme za Vaši trpělivost.

Účast dlužníka na nařízeném přezkumném jednání a schůzi věřitelů je nutná!!!

Koná se u insolvenčního soudu a o termínu, čase a místě informuje soud v usnesení o úpadku, které Vám soud doručuje do vlastních rukou.V případě Vaši nemoci či nemožnosti se dostavit je nutná omluva včetně doložení žádostí o odročení jednání.

Do konání přezkumného jednání je nutné předložit soudu:

  • seznam přihlášených pohledávek včetně přezkumných listů
  • soupis majetkové podstaty
  • zprávu o hospodářské situaci dlužníka, které insolvenční správce připraví

Do data odevzdání těchto dokumentů, které je také určeno ve Vašem usnesení o úpadku, se můžete vyjádřit k přihlášeným pohledávkám věřitelů, které naleznete elektronicky v Insolvenčním rejstříku na webu www.justice.cz u Vašeho jména v oddíle P – přihlášky.

Vaše vyjádření můžete zaslat na e-mailovou adresu ins. správce jonakova@akjonak.cz spolu s doložením podstatných dokumentů dokládající Vaše vyjádření.

Důvod popření pohledávky je například vadné přihlášení věřitelem, pohledávka již byla uhrazena (v takovém případě doložte doklad o zaplacení) a podobně.

Insolvenční správce upozorňuje, že je nutné uvést veškerý Váš majetek, který vlastníte. V opačném případě je insolvenční správce dle § 412 odst. 1 písm. b) IZ povinen zpeněžit majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl.