Ceník, GDPR

Obsah stránky se aktualizuje. Děkujeme za Vaši trpělivost.

 

Ceník

Při stanovení ceny za právní služby se řídíme zejména vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Naše advokátní kancelář však upřednostňuje individuální přístup k potřebám našich klientů a je možné se dohodnout na jiném, smluvním způsobu úhrady právních služeb dle časové i věcné náročnosti daného případu. Je možné také dohodnout na měsíčním paušálu úhrady našich služeb. Předběžnou cenu poskytovaných služeb je možné operativně sdělit na základě Vašeho individuálního dotazu.


 

Reklamace a mimosoudní řešení sporů 

Advokátní kancelář vydá spotřebiteli doklad o poskytnutí služby v případě žádosti klienta, a to s uvedením data, kdy byla služba poskytnuta. Pokud bude klientem požadována reklamace poskytnutých služeb, advokát klientovi vydá potvrzení v písemné formě o tom, kdy bylo reklamační právo klientem uplatněno, jaké skutečnosti jsou konkrétně reklamovány a jakým způsobem žádá klient vyřízení reklamace služeb. Reklamace klienta bude vyřízena advokátní kanceláří bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení reklamace. Reklamaci služeb klient musí uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách poskytnutých služeb dozví, nejpozději však do dvou let ode dne poskytnutí služeb.

Česká advokátní komora je věcně příslušným orgánem pro mimosmluvní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb, a to ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kontaktní údaje na Českou advokátní komoru je možné vyhledat na www.cak.cz.


 

GDPR a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Při poskytování služeb se striktně řídíme pravidly pro zpracovávání osobních údajů a postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jejichž cílem je zvýšená ochrana osobních dat klientů. Při nakládání a zpracování Vašich osobních údajů tak máte právo přístup ke svým údajům (dle čl. 15 GDPR), právo na opravu svých osobních údajů (dle čl. 16 GDPR), právo na výmaz svých osobních údajů (dle čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování svých osobních údajů (dle čl. 18 GDPR), právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 GDPR), právo vznášet námitky proti zpracování údajů (dle čl. 21 GDPR), právo odvolat souhlas se zpracováním údajů písemně či elektronicky, právo podávat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo Vaše právo na ochranu osobních údajů nějakým způsobem porušeno. Pokud žádáte uplatnění některého ze svých výše uváděných práv, kontaktujte písemně naši kancelář.

Podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel advokátních služeb povinnou osobou pro účely tohoto zákona. Dle citované zákonné úpravy jsme povinni provádět opatření podle tohoto zákona a souvisejících přepisů, a to zejména provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem jsme povinni shromažďovat a uchovávat osobní údaje klientů a pořizovat kopie z dokladů, z kterých lze tyto skutečnosti řádně ověřit.