Občanské právo

Kromě sepisování běžných smluv jako jsou např. smlouvy kupní, darovací či nájemní, poskytujeme též možnost sepisu specializovanějších smluv, tj. smluv o převodu nemovitostí včetně možnosti složení kupní ceny do advokátní úschovy, smluv o zřízení věcného břemene či smluv zástavních.

Zastupování v soudních řízeních počínaje sepsáním žaloby, zastupováním před soudem, zastupováním v řízení s protistranou či při sepisování dohod o mimosoudním narovnání. Právní zastoupení při vyřizování dědictví, sepis závětí nebo listin o vydědění, zastupování v řízení před soudem v rámci nároků z dědictví. Nabízíme účinnou právní pomoc při vymáhání pohledávek jak v řízeních soudních, tak mimosoudních. V exekučních řízeních zastupujeme naše klienty v celé šíři tohoto řízení – počínaje vypracováním návrhu na výkon rozhodnutí, přes jednání s exekutorským úřadem až k zastupování v exekučním řízení.